Tổng Quan Dự Án

– Công trình không yêu cầu đổ bê tông mái nhưng phải sử dụng hệ rito (kèo sắt) theo đúng chuẩn để thi công mái thái kiểu bán cổ điển

– Cao độ của mái phải đạt độ chính xác cao theo từng thông số kỹ thuật. Hệ số mái con phải chính xác rồi mới thi công mái lớn.